Fundamenta Krestomatio

Produced by David Starner, William Patterson and the Online
Distributed Proofreading Team

Ilustra?o

L. ZAMENHOF


FUNDAMENTA KRESTOMATIO

DE LA LINGVO

ESPERANTO


DUA ELDONO


FRANCUJO. — HACHETTE et Cie, PARIS.
ANGLUJO. — « REVIEW of REVIEWS », LONDON.
DANUJO. — ANDR.-FRED. HÖST & SÖN, KJOBENHAVN.
GERMANUJO. — MÖLLER & BOREL, BELIN.
HISPANUJO. — J. ESPASA, BARCELONA.
ITALUJO. — RAFFAELLO GIUSTI, LIVORNO.
POLUJO. — M. ARCT, WARSZAWA.
SVEDUJO. — ESPERANTOFÖRENING, STOCKHOLM

Estas mendeblaj :

?E LA LIBREJO HACHETTE KAJ Ko


Tutmonda
Jarlibro Esperantista : 1905
enhavanta la
Adresarojn de Dro ZAMENHOF
Unu volumo 432 pa?a.. . . . . . . 2 fr. 50

Internacia Scienca Revuo
En Esperanto
REDAKCIO
P. FRUICTIER
27, boulevard Arago,
PARIS
 ADMINISTRACIO :
HACHETTE & Ko
79, boulevard Saint-Germain,
PARIS
JARA ABONKOSTO
Francujo. . . . . . . 3 fr. 50 | Ceteraj landoj. . . . . 7 fr.
UNU NUMERO : 60 centimoj.

Balda? aperos :

Granda
Vortaro Franca-Esperanta

Tiu verko, tiel longe atendita, estos grava ?efverko, kiun ?iu
Esperantisto devos posedi!

?ia kosto ne superos. . . . . . . . . . . . . . 7 frankojn.

Specimenoj kaj cirkuleroj estos balda? senditaj.

Ni rememorigas ke la firmo Hachette kaj Ko estas sole rajtigata eldoni
verkojn aprobitajn de la a?toro de la lingvo, Dro Zamenhof

1432-05. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 12-05.
ANTA?PAROLO

Prezentante pure kondi?an rimedon de reciproka komuniki?ado, la lingvo internacia, simile al ?iu lingvo nacia, povos bone atingi sian celon nur en tiu okazo, se ?iuj uzos ?in plene egale; kaj por ke ?iuj povu uzi la lingvon egale, estas necese, ke ekzistu iaj modeloj, le?donaj por ?iuj. Tio ?i estas la ka?zo, pro kiu, cedante al la peto de multaj esperantistoj, mi eldonis la Fundamentan Krestomation, kiu povos servi al ?iuj kiel modelo de esperanta stilo kaj gardi la lingvon de pereiga disfalo je diversaj dialektoj.

Lerni la lingvon ?iu povas la? ?iuj libroj, kiujn li deziros; sed ?ar multaj esperantaj libroj estas verkitaj de personoj, kiuj ankora? ne posedas bone la lingvon Esperanto, kaj komencanta esperantisto ne povus rilati al ili sufi?e kritike, tial estas dezirinde, ke ?iu, anta? ol komenci la legadon de la esperanta literaturo, tralegu atente la Fundamentan Krestomation. Ne deprenante de la lernanto la eblon kritike proprigi al si ?iujn ri?igojn kaj regule faritajn perfektigojn, kiujn li trovas en la literaturo, la Fundamenta Krestomatio por ?iam gardos lin de blinda kaj senkritika alproprigo de stilo erara.

Atentan tralegon de la Fundamenta Krestomatio mi rekomendas al ?iu, kiu volas skribe a? parole uzi la lingvon Esperanto. Sed precipe atentan kaj kelkfojan trategon de tiu ?i libro mi rekomendas al tiuj, kiuj deziras eldoni verkojn en Esperanto; ?ar tiu, kiu eldonas verkon en Esperanto, ne koni?inte anta?e fundamente kun la spirito kaj la modela stilo de tiu ?i lingvo, alportas al nia afero ne utilon, sed rektan malutilon.

?iuj artikoloj en la Fundamenta Krestomatio estas a? skribitaj de mi mem, a? — se ili estas skribitaj de aliaj personoj — ili estas korektitaj de mi en tia grado, ke la stilo en ili ne deflanki?u de la stilo, kiun mi mem uzas.

L. Zamenhof,
A?toro de la lingvo Esperanto.

Varsovio, en Aprilo 1903.

FUNDAMENTA KRESTOMATIO


I

EKZERCOJ


§ 1.

Patro kaj frato. — Leono estas besto. — Rozo estas floro, kaj kolombo estas birdo. — La rozo apartenas al Teodoro. — La suno brilas. — La patro estas sana. — La patro estas tajloro.

§ 2.

Infano ne estas matura homo. — La infano jam ne ploras. — La ?ielo estas blua. — Kie estas la libro kaj la krajono? — La libro estas sur la tablo, kaj la krajono ku?as sur la fenestro. — Sur la fenestro ku?as krajono kaj plumo. — Jen estas pomo. — Jen estas la pomo, kiun mi trovis. — Sur la tero ku?as ?tono.

§ 3.

Leono estas forta. — La dentoj de leono estas akraj. — Al leono ne donu la manon. — Mi vidas leonon. — Resti kun leono estas dan?ere. — Kiu kura?as rajdi sur leono? — Mi parolas pri leono.

§ 4.

La patro estas bona. — Jen ku?as la ?apelo de la patro. — Diru al la patro, ke mi estas diligenta. — Mi amas la patron. — Venu kune kun la patro. — La filo staras apud la patro. — La mano de Johano estas pura. — Mi konas Johanon. — Ludoviko, donu al mi panon. — Mi man?as per la bu?o kaj flaras per la nazo. — Anta? la domo staras arbo. — La patro estas en la ?ambro.

§ 5.

Pages: 1 | 2 | 3 | Single Page