Vrouwenbelangen / Drie vraagstukken van actueelen aard

Produced by Anna Tuinman, Jeroen Hellingman, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net/

Vrouwenbelangen

Drie Vraagstukken van Actueelen Aard door Dr. Aletta H. Jacobs

L. J. Veen—Amsterdam—1899

Vrouwenbelangen

Uitgeverslogo.

L. J. Veen—Amsterdam—1899

Boek-, Courant- en Steendrukkerij G. J. Thieme, Nijmegen.

Voorwoord.

Onder den algemeenen titel van “Vrouwenbelangen” bevat dit bundeltje drie opstellen, waarvan de stof ook diende voor evenzoovele voordrachten door mij in de grootste steden des lands gehouden; het eerste opstel werd reeds vroeger voor de pers gereed gemaakt en onder den titel “het doel der vrouwenbeweging” in de Gids van Maart l.l. geplaatst.

Geen der hier behandelde onderwerpen maakt aanspraak op volledigheid; om dat te kunnen doen zou langer en dieper studie noodig zijn dan ik er aan heb kunnen wijden. Trouwens, wat ik beoogde was in de vrouwenwereld belangstelling te wekken voor vraagstukken, waarbij haar belangen van zeer nabij betrokken zijn en daarvoor achtte ik het trekken van eenige hoofdlijnen voldoende. Is eenmaal die belangstelling gaande gemaakt, dan kan de medewerking der vrouw, om verbetering te brengen in de hier besproken gruwelijke misstanden onzer samenleving, niet uitblijven. Zij zal daarvoor echter te overwinnen hebben de valsche schaamte die haar tot nu toe terughield van de kennisneming en bespreking dier vraagstukken.

Mocht ik het beoogde doel bereiken, dan zal ook de verwezenlijking der denkbeelden, in deze opstellen neergelegd, niet uitblijven.

A. H. J.

Amsterdam, April 1899.