El la Biblio / Elektitaj ?apitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto

Produced by Distributed Proofreaders Europe, http://dp.rastko.net
Project by David Starner, Carlo Traverso and Tapio Riikonen

El la Biblio

Elektitaj ?apitroj de la
Psalmaro, Sentencoj de Salomono
kaj Predikanto
el la originalo tradukitaj de

Dro L.L. Zamenhof

3a eldono
(7a-12a miloj)

1924

La Psalmaro

PSALMO I.

1. Feli?a estas la homo, kiu ne iras la?
konsilo de malpiuloj, nek staras sur vojo de pekuloj, nek
sidas en kunsido de blasfemantoj,

2. sed li nur havas deziron por la le?o de Dio, kaj
pri Lia le?o li pensas tage kaj nokte.

3. Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj,
donanta sian frukton en sia tempo, kaj kies folio ne velkas;
kaj en ?io, kion li faras, li sukcesos.

4. Ne tiel estas la malpiuloj, sed ili estas kiel
grenventuma?o, kiun disblovas la vento.

5. Tial ne staros fortike la malpiuloj ?e la
ju?o kaj la pekuloj en societo de piuloj:

6. ?ar Dio konas la vojon de piuloj, kaj la vojo de
malpiuloj pereos.

PSALMO III.

1. Psalmo de Davido, kiam li forkuris de sia filo Absalono.

2. Dio, kiel multaj estas miaj premantoj, multaj
levi?is kontra? mi!

3. Multaj diras pri mia animo: ne ekzistas por ?i
savo de Dio.—Sela [Hebrea muzika termino].

4. Sed Vi, Dio, estas ?ildo por mi, mia honoro kaj
levanto de mia kapo.

5. Per mia vo?o mi vokas al Dio, kaj Li respondas al
mi de Sia sankta monto.—Sela.

6. Mi ku?i?as kaj endormi?as, kaj mi
veki?as, ?ar Dio min subtenas.

7. Mi ne timas multajn milojn da homoj, kiuj estas
?irka? mi.

8. Levi?u, Dio, helpu min, mia Sinjoro, ?ar Vi
frapis al ?iuj miaj malamikoj la vangojn, la dentojn
de la malpiuloj Vi frakasis.

9. ?e Dio estas la helpo; super Via popolo estas Via
beno.—Sela.

PSALMO XIX.

1. Al la ?orestro. Psalmo de Davido.

2. La ?ieloj rakontas la gloron de Dio, kaj la farojn
de Liaj manoj raportas la ?iela firma?o.

3. Tago al tago transdonas diron, kaj nokto al nokto faras
sciigon.

4. Sen parolo kaj sen vortoj; oni ne a?das ilian
vo?on.

5. Tra la tuta mondo iras ilia ordono, kaj ?is la
fino de la universo iras iliaj vortoj; por la suno Li
aran?is tendon inter ili.

6. Kaj ?i eliras kiel fian?o el sia baldakeno,
?ojas kiel heroo, trakuranta sian vojon.

7. Sur unu rando de la ?ielo estas ?ia
levi?o, kaj ?ia rondiro estas ?is aliaj
randoj, kaj nenio ka?i?as anta?
?ia varmego.

8. La instruo de Dio estas perfekta, ?ojigas la

Pages: First | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | Next → | Last | Single Page